Đề xuất 18 ứng dụng tài xỉu trò chơi

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

Danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn và điều kiện đề nghị HĐGSNN xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư – năm 2023

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký (GS/PGS)

Ngành

Nơi làm việc

Bản đăng ký

        1             

Võ Nguyễn Quốc Bảo

Giáo sư

Điện – Điện tử – Tự động hóa

tài xỉu

Ban dang ky_VNQBao

        2             

Ngô Quốc Dũng

Phó Giáo sư

Công nghệ thông tin

tài xỉu

Ban dang ky_NQDung

        3             

Trương Cao Dũng

Phó Giáo sư

Điện – Điện tử – Tự động hóa

tài xỉu

Ban dang ky_TCDung

        4             

Nguyễn Văn Hậu

Phó Giáo sư

Kinh tế

tài xỉu

Ban dang ky_NVHau

        5             

Nguyễn Trọng Khánh

Phó Giáo sư

Công nghệ thông tin

tài xỉu

Ban dang ky_NTKhanh

        6             

Hoàng Trọng Minh

Phó Giáo sư

Điện – Điện tử – Tự động hóa

tài xỉu

Ban dang ky_HTMinh

      7             

Nguyễn Văn Phước

Phó Giáo sư

Kinh tế

tài xỉu

Ban dang ky_NVPhuoc

      8             

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Phó Giáo sư

Kinh tế

tài xỉu

Ban dang ky_NTHYen

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 584 /QĐ-HV NGÀY 27/4/2023 CỦA GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

STT Họ và Tên Ngành Đơn vị công tác
1 GS.TS. Bùi Xuân Phong Kinh tế Học viện Công nghệ BCVT
2 GS. TS. Từ Minh Phương Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ BCVT
3 PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải Điện tử Học viện Công nghệ BCVT
4 PGS.TS. Trần Quang Anh Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ BCVT
5 PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An Kinh tế Học viện Công nghệ BCVT
6 PGS. TS. Phạm Ngọc Anh Toán Học viện Công nghệ BCVT
7 PGS.TS. Phạm Văn Cường Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ BCVT
8 PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ BCVT
9 PGS.TS. Lê Hữu Lập Điện tử Học viện Công nghệ BCVT
10 PGS.TS. Đặng Thế Ngọc Điện tử Học viện Công nghệ BCVT
11 PGS.TS. Lê Nhật Thăng Điện tử Học viện Công nghệ BCVT
12 PGS.TS. Hoàng Xuân Dậu Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ BCVT
13 PGS.TS. Ngô Xuân Bách Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ BCVT
14 PGS.TS. Lê Hải Châu Điện tử Học viện Công nghệ BCVT
15 PGS.TS. Trần Trung Duy Điện tử Học viện Công nghệ BCVT

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

2. Phối hợp với cơ sở giáo dục đại học xây dựng giải pháp công khai hoạt động của Hội đồng Giáo sư cơ sở và hồ sơ của ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

3. Phối hợp với Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả xét lên Hội đồng Giáo sư nhà nước để thẩm định và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

4. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (nếu có) theo quy định của pháp luật.