Đề xuất 18 ứng dụng tài xỉu trò chơi

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra của tài xỉu được thể hiện ở sáu yêu cầu mà Học viện đặt ra và cam kết với xã hội, với người học là sẽ trang bị cho người học trong quá trình đào tạo, đó cũng là yêu cầu đối với người học. Sáu yêu cầu được cụ thể hóa bằng: Kiến thức, Kỹ năng chuyên môn, Kỹ năng mềm, Năng lực, Hành vi và Ngoại ngữ của người học sau khi ra trường.